Uw specialist in veiligheid en bedrijfshulpverlening
Home
Dienstverlening
Webshop
Foto's
Registratie
Nieuws
BHV / EHBO
Noodplannen
Brandveiligheid
VCA
Arbo-advies
Opleidingen
BHV / EHBO

BHV
Met het inwerking treden van het Besluit Bedrijfshulpverlening van de Arbeidsomstandighedenwet op 1 januari 1994 is er voor bedrijven en instellingen de verplichting ontstaan één of meer werknemers aan te wijzen, die de bedrijfshulpverlening (BHV) op zich nemen. Zij hebben tot taak handelend op te treden in noodsituaties. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Brandweer en Rampenbestrijding zijn in het "Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlener" de minimale opleidingseisen van de bedrijfshulpverleners in een opleidingsprofiel vastgelegd.

Conform deze wettelijke eisen heeft ArboTech les- en leerstof ontwikkeld, die geheel gebaseerd is op de lesplannen van het Nederlands Instituut voor de Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Oranje Kruis. Hierbij maakt ArboTech gebruik van ervaren instructeurs op het gebied van brand, communicatie en ontruiming, alsmede op het gebied van de levensreddende handelingen. Naast deze wettelijke verplichtingen is het uiteraard belangrijk om eventuele letsel aan personen en schade aan gebouwen, installaties en het milieu zoveel mogelijk te beperken en/of te voorkomen, om zodoende tevens de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te kunnen borgen.


De praktische vaardigheden van de cursisten staan centraal bij het verzorgen van onze BHV-opleidingen. Hierbij is het uitgangspunt dat een goede hulpverlener de vaardigheden niet alleen uit een boek kan leren, maar dat de handelingen voornamelijk in de praktijk dienen te worden beoefend. Om deze redenen wordt de inhoud van de basisopleidingen zo ingevuld dat de theorie en de praktijk met regelmaat wordt afgewisseld. Bij de herhalingstrainingen ligt het accent voornamelijk op de praktische vaardigheden, waarbij competenties van de cursist door middel van inzetoefeningen wordt getoetst. Hierbij worden alle aanwezige voorzieningen alsmede de calamiteitenplannen en procedures van een bedrijf meegenomen in de trainingen. Op deze wijze leert men de BHV én de organisatie hoe men op een juiste wijze om dient te gaan met alle hulpverleningsaspecten.


EHBO
De EHBO-opleidingen die door ArboTech worden verzorgd, zijn geheel gebaseerd op de lesstof voor het diploma Eerste Hulp, welke is samengesteld in opdracht van de Stichting Koninklijke Natonale Oganisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp Bij Ongelukken: Het Oranje Kruis. ArboTech staat als opleidngsinstituut geregistreerd bij het Oranje Kruis en maakt gebruik van ervaren instructeurs die eveneens staan geregistreerd bij het Oranje Kruis en gecertificeerd zijn conform de richtlijnen van de Nederlandse Raad voor Reanimatie (NRR). Al onze EHBO-opleidingen en herhalingslessen worden middels de certificeringseisen van het Oranje Kruis gecertificeerd.

Naast de EHBO-opleidingen verzorgt ArboTech eveneens de opleiding en herhalingslessen Eerste Hulp aan Kinderen. Op basis van de nieuwe wet Kinderopvang (per 1 januari 2010) zijn er bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste Hulp voor Gastouders. Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen hierbij de eis, dat vanaf 1 januari 2010 gastouders in het bezit moeten zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis of de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Deze documenten worden uitsluitend afgegeven door bevoegde beoordelaars van Het Oranje Kruis (een instructeur Eerste Hulp aan Kinderen en een instructeur PBLS/AED van de NRR) als de kandidaat aan de eindtermen van de cursus heeft voldaan. De instructeurs van ArboTech beschikken allemaal over de gestelde eisen voor deze opleiding en zijn bevoegd om de eindtermen ten behoeve van deelnemers te beoordelen.

Note: EHBO-opleidingen en opleidingen reanimatie/AED voor partculieren worden meestal volledig vergoed door ziektekostenverzekeringen. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij voor vergoedingen.


.

HomeDienstverleningWebshopFoto'sRegistratieNieuws